1.      Condició de DESTINATARI

L’accés o ús del lloc web www.investwithandorra.com implica tenir la condició de DESTINATARI del mateix i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.

2.      Condició d’OPERADOR

En compliment del que disposa l’article 6 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, es posa en coneixement dels DESTINATARIS del web www.investwithandorra.com de forma directa i gratuïta, la següent informació relativa a l’OPERADOR del domini:

  1. Denominació social: Confederació Empresarial Andorrana (CEA)
  2. Adreça: Carrer Prat de la Creu, 59-65, Escala B 2n
    AD500 – Andorra la Vella
    Andorra
  3. +376 800 020
  4. A/e: info@cea.ad

3.      Objecte

L’accés a l’espai digital (web) tindrà caràcter gratuït, sens perjudici que algun dels serveis als què es pugui accedir estiguin subjectes al pagament de preu.

El DESTINATARI assumeix la responsabilitat en l’ús del portal.

Per a fer ús dels serveis, els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els quals seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.

El DESTINATARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ofereix el lloc web, abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans o provoquin danys als sistemes del web o als dels seus proveïdors o tercers.

L’OPERADOR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de l’existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors que, deguts a la presència de qualsevol programa maliciós, pugui sofrir el sistema informàtic del DESTINATARI quan aquest accedeixi al lloc web o l’utilitzi.

La Confederació Empresarial Andorrana es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts i serveis que es presten, com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats.

4.      Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al portal són propietat de l’OPERADOR del mateix o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al web i/o als serveis atribueixi al DESTINATARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.

Tanmateix, els continguts són propietat intel·lectual de l’OPERADOR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits al DESTINATARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.

Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

En virtut del disposat en la Llei sobre drets d’autor i drets veïns, de 10 de juny de 1999, queden expressament prohibides la reproducció, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació, exhibició pública, interpretació o execució, radiodifusió, reemissió o retransmissió per cable, o qualsevol altra comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’OPERADOR.

El DESTINATARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a www.investwithandorra.com

5.      Protecció de dades de caràcter personal / Política de Privacitat

L’OPERADOR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada pel DESTINATARI, complint amb les directrius marcades per la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades.

La finalitat d’aquest fitxer serà la directament relacionada amb l’activitat de l’organisme.

El DESTINATARI podrà exercir els drets d’informació, accés, rectificació, supressió i oposició dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça info@cea.ad

6.      Xarxes socials

En el cas que la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) es trobés present a les xarxes socials, el tractament de les dades que es pugui realitzar de les persones que connectin amb l’OPERADOR a través d’aquests canals, ja sigui per fer-se’n seguidores, o per a qualsevol altra finalitat, es regirà igualment per aquestes condicions generals d’ús, sens perjudici d’aquelles condicions específiques inherents a la xarxa social que correspongui.

L’OPERADOR tractarà les dades del DESTINATARI amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a les xarxes socials, informar-lo d’activitats, productes o serveis de l’OPERADOR, o de tercers que puguin estar relacionats amb la seva activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

7.      Exclusió de garanties i responsabilitat

Els continguts oferts pel web www.investwithandorra.com tenen caràcter merament informatiu. La informació continguda no constitueix la prestació de cap servei en concret, i per tant la seva utilització és responsabilitat exclusiva del DESTINATARI.

L’OPERADOR no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.

Tanmateix, l’OPERADOR no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel mal funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu:  errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, etc. malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

L’OPERADOR no es responsabilitza del contingut de les entrades al blog, així com tampoc de les imatges il·lustratives de les entrades ni de la procedència d’aquestes; seran els mateixos autors de cadascuna de les entrades publicades els únics responsables.

8.      Enllaços o hipervincles

En cas que al lloc www.investwithandorra.com es disposés d’enllaços o hipervincles a altres llocs d’Internet, la Confederació Empresarial Andorrana  no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’OPERADOR assumirà responsabilitats pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la vinculació d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9.      Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme per l’OPERADOR en qualsevol moment, essent degudament publicades al lloc web.

10.     Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre DESTINATARI i OPERADOR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals del Principat d’Andorra.

Text redactat i validat per e-dret, Dret en Xarxa SLP www.edret.cat

Data de l’última revisió: 1 de desembre de 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment